Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_smmsorular/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1513560018\', \'Ticaret Hukuku: Çıkmış Smmm Soruları\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.smmmsorulari.net/index.php?option=com_fireboard&catid=21&func=view&id=221&Itemid=62\', \'54.91.38.173\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Ticaret Hukuku: Çıkmış Smmm Soruları
#221
smmmsorulari (Kullanıcı)
Fresh Boarder
Gönderiler: 11
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Ticaret Hukuku: Çıkmış Smmm Soruları 8 Yıl, 7 Ay önce Başarı: 0  
TİCARET HUKUKU -

1-Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir? (2004/3)
A) Bağımsızlık
B) Gelir sağlamayı hedeflemek
C) Ticaret siciline tescil
D) Esnaf faaliyetinin sınırını aşmak
E) Devamlılık
2-Kollektif şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kollektif şirket ortakları şirketin borç ve taahhütlerinden müteselsilen ve bütün mallarıyla sorumludur.
B) Kollektif şirketler tüzel kişiliğe sahiptir.
C) Kollektif şirketler ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir.
D) Kollektif şirketler bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır.
E) Tüzel kişiler kollektif şirkete ortak olabilir.
3-Bir anonim ortaklığın halka açılmasından sonra bu anonim ortaklığa öncelikle hangi kanun hükümleri uygulanır?
A) Türk Ticaret Kanunu
B) Sermaye Piyasası Kanunu
C) Bankalar Kanunu
D) Borçlar Kanunu
E) İş Kanunu
4-Aşağıdakilerden hangisi bir limited ortaklığın sona ermesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Ortaklık sözleşmesinde yer alan sona erme nedenlerinin ortaya çıkması
B) Ortaklığın iflasına karar verilmesi
C) Ortaklardan birinin isteği üzerine ve haklı nedenler yüzündenmahkemenin karar vermesi
D) Kanunda yazılı olan sona erme nedenlerinin ortaya çıkması
E) Esas sermayenin ½sine sahip olan ortakların salt çoğunlukla ortaklığın sona ermesi hakkında karar alması
5-Ticari defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılabilmesi için ticari işlerdeki anlaşmazlığın aşağıdakilerden hangisi arasında ortaya çıkması gerekir?
A) Tacir ile tacir arasında
B) Tacir ilemüşterisi arasında
C) Tacir ile işçisi arasında
D) Tacir ile kamumakamları arasında
E) Tacir ile kendi işletmesi arasında
6-Türk Ticaret Kanununa göre kıymetli evrakta borç nerede ödenir? (2005/1)
A) Borçlunun ikâmetgahında
B) Alacaklının ikâmetgahında
C) Kefilin ikâmetgahında
D) Sözleşmenin yapıldığı yerde
E) Evrakın düzenlendiği yerde
7-Türk Ticaret Kanununa göre quot;kabulquot; ticari senetlerden hangisi için geçerlidir?
A) Bono
B) Varant
C) Çek
D) Konşimento
E) Poliçe
8-Komandit şirketlerin ortak sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Adi komandit şirkette en az 2 hisseli komandit şirkette en az 5 ortak olmalıdır.
B) Adi komandit şirkette en az 3 hisseli komandit şirkette en az 4 ortak olmalıdır.
C) Adi komandit şirkette en az 4 hisseli komandit şirkette en az 6 ortak olmalıdır.
D) Adi komandit şirkette en az 5 hisseli komandit şirkette en az 7 ortak olmalıdır.
E) Adi komandit şirkette en az 6 hisseli komanditşirkette en az 8 ortak olmalıdır.
9-Bir ticari mal üzerinde bulunan quot;woolmarkquot; quot;TSEquot; gibi ifadeler hangi marka türününkapsamındadır?
A) Hizmet markası
B) Ortak marka
C) Ferdi marka
D) Garanti markası
E) Genel marka

10-Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin ticari unvanlarında kullanabilmek için Bakanlar Kurulundan izin alması gereken ifadelerden
biri değildir?
A) Türkiye
B) Türk
C) Cumhuriyet
D) Milli
E) Demokrat
11-Kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ticaret ortaklıklarının yerleşim yeri (ikametgâhı) neresidir? (2005/2)
A) İlgili ticaret sicilinin bulunduğu yer
B) İşgörenlerinin çalıştığı yer
C) Yönetim kurulunun bulunduğu yer
D) Malvarlığının bulunduğu yer
E) İşlerinin yürütüldüğü yer
12-Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa göre ticari işler tellalının borçları arasında yer almaz?
A) Müvekkili hesabına 3. şahıslarla sözleşmeyapmak
B) Bordro vermek
C) Numuneleri saklamak
D) Dürüst ve tarafsız hareket etmek
E) Defter tutmak
13-Mahcur (kısıtlı) bir kişiye miras yolu ile bir ticari işletme geçerse söz konusu ticari işletmenin taciri aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Mahcurun vasisi
B) Mahcurun velisi
C) Miras bırakan kişinin tayin edeceği herhangi bir kişi
D) Kendisine ticari işletme intikal edenmahcur
E) Mahcur hakkında hacir (kısıtlama) kararı veren mahkeme
14-Aşağıdakilerden hangisi ticari senetlerin (kambiyo senetleri) ortak özelliklerinden biri değildir?
A) İllettenmücerret senetler olmaları
B) Uluslar arası nitelik taşımaları
C) Şekle bağlı senetler olmaları
D) Kanunen nama yazılı olmaları
E) Müteselsil sorumluluk esasının geçerli olması
15-Ticaret Hukuku doktrinine göre iç ilişkilerinde ve iç örgütlenmelerinde merkeze bağlı bulunan kendi çevresi ve yetki alanındaki dış ilişki ve faaliyetlerinde bağımsız olan merkezle aynı ticaret unvanı ve aynı uğraşı alanına sahip bulunan merkezle birlikte aynı gerçek kişi veya tüzel kişi tacire ait olan ve bağımsız bir işyeri teşkil eden birime ne ad verilir?
A) Taşeron
B) Şube
C) Büro
D) İrtibat birimi
E) Acenta
16-Yevmiye defteri kullanılmadan önce aşağıdakilerden hangisine tasdik ettirilmelidir? (2005/3)
A) Noter
B) Yeminli mali müşavir
C) Asliye Ticaret Mahkemesi
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
E) Ticaret sicil memurluğu
17-Adi ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret unvanı almak zorunda değildir.
B) Ticaret siciline ortaklık olarak kaydedilmez.
C) Sermaye olarak yalnızca nakit (para) konulabilir.
D) Ortakları gerçek ya da tüzel kişiler olabilir.
E) Tüzel kişiliği yoktur.18-Ticaret unvanı ve işletme adının rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer almaması rehin üzerinde nasıl bir sonuç doğurur?
A) Rehin kısmen geçerli sayılır.
B) Rehin üzerinde herhangi bir etki yaratmaz.
C) Rehin nedeniyle tazminat öenir.
D) Rehin hükümsüz sayılır.
E) Rehin iptal edilir.
19-Ticareti bırakan tacirler bu durumun Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren kaç yıl içinde iflas yoluyla takip edilebilirler?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
20-Para borcunun zamanında ödenmemesi durumunda bu gecikme nedeniyle ödenmesi gereken faize ne ad verilir?
A) Temerrüt faizi
B) Yasal faiz
C) Kapital faiz
D) Mürekkep faiz
E) Temettü faizi
21-Taraflar arasındaki borcun kaynağını haksız bir fiil oluşturuyorsa bu borcun ticari iş sayılması için aşağıdakilerden hangisi gerekir? (2006/1)
A) Borçla ortaya çıkan zararın yüksek olması
B) Tarafların her ikisinin de tacir olması
C) Taraflardan en az birinin tacir olması
D) Taraflardan en az birinin ticari işletmesinin bulunması
E) Borcun her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması
22-Ticari defterler hangi anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir?
A) Ticari işletmelerle müşteriler arasındaki anlaşmazlıklarda
B) Tacirler arasındaki ticari işlerden doğan anlaşmazlıklarda
C) Ticari işletmelerle ortakları arasındaki anlaşmazlıklarda
D) Tacirler arasındaki haksız fiillerden doğan anlaşmalarda
E) Tacirlerle devlet arasındaki vergi anlaşmazlıklarında
23-Türk Ticaret Kanununa göre quot;satış mağazası memuruquot; aşağıdakilerden hangisinin özel bir türüdür?
A) Ticari vekil
B) Ticari mümessil
C) Acente
D) Tellal
E) Seyyar tüccar memuru
24-Aksine bir düzenleme olmadığı takdirde adi ortaklıklarda yönetim yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Ortaklar arasında en yaşlı olana
B) Tümortaklara
C) Sermaye olarak nakit koyan ortaklara
D) Ortaklar arasında en eski olana
E) Sermaye olarak emeğini koyan ortaklara
25-Aşağıdaki şirketlerden hangisinde ortak sayısı 50den çok olamaz?
A) Anonimşirket
B) Komandit şirket
C) Kooperatif
D) Kollektif şirket
E) Limited şirket
26-Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir? (2006/2)
A) Envanter defteri
B) Defteri kebir
C) Yevmiye defteri
D) Karar defteri
E) İşletme hesabı defteri


27-Ticari olsun ya da olmasın bir şirket akdine dayanan ve şirketle ortaklar arasında açılmış davalar kural olarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 8
E) 10
28-Anonim şirketlerde quot;tavan sermayequot; kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Ödenmiş sermaye
B) Çıkarılmış sermaye
C) Başlangıç sermayesi
D) Asgari sermaye
E) Kayıtlı sermaye
29-Türk Ticaret Kanununda düzenlenen quot;işletme adıquot; ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşletme adı bir işletmeyi diğerinden ayırır.
B) İşletme adının seçiminde tam bir serbesti vardır.
C) Esnaflar işletme adı kullanabilir.
D) İşletme adı işletmenin sahibini gösterir.
E) İşletme adı işletmeden ayrı olarak devredilebilir.
I. Sözleşme hükümleri
II. Ticari hükümler
III. Emredici hükümler
IV. Genel hükümler
V. Ticari örf ve adetler
30-Ticaret hukukundaki uyuşmazlıkların çözümünde yukarıdaki hükümler hangi sıra ile uygulanır?
A) I II III IV ve V
B) II IV V I ve IV
C) III I II V ve IV
D) IV V III II ve I
E) V III II I ve IV
31-Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutanların tutmaları gereken defterlerden biri değildir? (2006/3)
A) Karar defteri
B) İşletme defteri
C) Yevmiye defteri
D) Envanter defteri
E) Defteri kebir
32-Aşağıdakilerden hangisi emtia senetleri arasında yer alır?
A) Çek
B) Tahvil
C) Varant
D) Hisse senedi
E) Bono
33-Türk Ticaret Kanununa göre kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çekin hükmü nedir?
A) Yok hükmündedir.
B) Hamiline yazılı çek hükmündedir.
C) Nama yazılı çek hükmündedir.
D) Emre yazılı çek hükmündedir.
E) Mutlak butlanla geçersizdir.
34-Ticaret ortaklıklarının quot;yeni kuruluşquot; şeklinde birleşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birleşme sonrası birleşen ortaklıkların tüzel kişilikleri ticaret sicilinden terkin yoluyla ortadan kalkar.
B) Ortaklıklar infisah eder.
C) Ortaklıklar tasfiye edilir.
D) Önceki ortaklıkların mal varlığı bir bütün halinde yeni ortaklığa devredilir.
E) Yeni bir ticaret ortaklığı kurulur.


35-Anonim ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçmesiyle satışı yapılmış hisse senetlerine ne ad verilir?
A) Esas sermaye
B) Kayıtlı sermaye
C) Başlangıç sermayesi
D) Ayni sermaye
E) Çıkarılmış sermaye
36-Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı hakkın senedin düzenlenmesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir? (2007/1)
A) İlletenmücerret kıymetli evrak
B) İhdasi mahiyette kıymetli evrak
C) İllete bağlı kıymetli evrak
D) Nama yazılı kıymetli evrak
E) Seri halinde kıymetli evrak
37-Bir anonim ortaklığın halka açılmasından sonra bu anonim ortaklığa öncelikle hangi kanun hükümleri uygulanır?
A) İş Kanunu
B) Türk Ticaret Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) Bankalar Kanunu
E) Sermaye Piyasası Kanunu
38-Komandit şirketlerin ortak sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Adi komandit şirkette en az 2 hisseli komandit şirkette en az 5 ortak olmalıdır.
B) Adi komandit şirkette en az 3 hisseli komandit şirkette en az 4 ortak olmalıdır.
C) Adi komandit şirkette en az 4 hisseli komandit şirkette en az 6 ortak olmalıdır.
D) Adi komandit şirkette en az 5 hisseli komandit şirkette en az 7 ortak olmalıdır.
E) Adi komandit şirkette en az 6 hisseli komandit şirkette en az 8 ortak olmalıdır.
39-Yevmiye defteri kullanılmadan önce aşağıdakilerden hangisine tasdik ettirilmelidir?
A) Ticaret sicil memurluğu
B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
C) Yeminli mali müşavir
D) Asliye Ticaret Mahkemesi
E) Noter
40-Türk Ticaret Kanununda düzenlenen quot;işletme adıquot; ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2007/2)
A) İşletme adı bir işletmeyi diğerinden ayırır.
B) İşletme adının seçiminde tam bir serbesti vardır.
C) Esnaflar işletme adı kullanabilir.
D) İşletme adı işletmenin sahibini gösterir.
E) İşletme adı işletmeden ayrı olarak devredilebilir.
41-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkların tedrici kuruluşunun aşamalarından biri değildir?
A) Ortaklık esas sözleşmesinin hazırlanması ve imzaların noter tarafından tasdik edilmesi
B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
C) Halka arz edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması
D) Sirkülerin ilan edilmesi
E) Sözleşmenin mahkeme tarafından tasdik edilmesi
42-Türk Ticaret Kanununa göre tacirler ticari defterlerini son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
E) 5
43-Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir?
A) Keşide tarihi
B) Muhatabın adı ve soyadı
C) Lehdarın adı ve soyadı
D) Vade
E)Keşidecinin imzası

44-Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırası ile maddeler halinde yazıldığı ticari deftere ne ad verilir?
A) Yevmiye defteri
B) Defter-i Kebir
C) Karar defteri
D) İşletme defteri
E) Envanter defteri
45-Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet halinde açılabilecek hukuk davalarından biri değildir?
A) Manevi tazminat davası
B) Haksız rekabetin meni davası
C) Haksız rekabetin iptali davası
D) Yanlış durumun ortadan kaldırılması davası
E) Tespit davası
46-Ücret mukabilinde kendi namına ve müvekkil hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alım ve satımını gerçekleştiren kişiye ne ad verilir? (2007/3)
A) Komisyoncu
B) Acente
C) Ticari işler tellalı
D) Ticari mümessil
E) Ticari vekil
47-Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın kendiliğinden sona erme nedenlerinden biri değildir?
A) Ortaklık sözleşmesinde öngörülen sürenin dolması
B) Ortaklığın iflası
C) Ortaklık gayesinin elde edilmesinin imkansız hale gelmesi
D) Ortaklık gayesinin elde edilmiş olması
E) Ortaklık sözleşmesine dayalı olarak bir ortaklığın feshi ihbarı
48-En az iki en çok elli gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı olan ve esas sermayesi belli olan şirketlere ne ad verilir?
A) Komandit şirket
B) Anonimşirket
C) Limited şirket
D) Adi şirket
E) Kollektif şirket
49-Adi ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adi ortaklığa gerçek ya da tüzel kişiler ortak olabilir.
B) Adi ortaklığın oluşması için ortakların bütün mesailerini bu ortaklık için ayırmaları gerekmez.
C) Adi ortaklık bir ticaret unvanı almak zorunda değildir.
D) Adi ortaklık sözleşmesi şekle tabidir.
E) Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur.
50-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda genel kurulu toplantıya çağıramaz?
A) Mahkeme tarafından atanmış kayyımlar
B) Tasfiye durumunda tasfiye memurları
C) Yönetimkurulu
D) Mahkeme tarafından yetki verilmiş azınlık pay sahipleri
E) Müdürler
51-Anonim şirketlerde taahhüt edilen sermayeye ne ad verilir? (2008/1)
A) Ödenmiş sermaye
B) Esas sermaye
C) Nakdi sermaye
D) Muayyen sermaye
E) Mutlak sermaye
52-Protestoyu aşağıdakilerden hangisi düzenler?
A) Noter
B) İlgili banka şubesi
C) Asliye ticaret mahkemesi
D) Keşideci
E) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü


53-Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirket genel kurulunu toplantıya çağıramaz?
A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
B) Şirket Disiplin Kurulu
C) Mahkeme tarafından atanmış kayyumlar
D) Tasfiye Memurları
E) Şirket YönetimKurulu
54-Türk Ticaret Kanununa göre hammadde ya da diğer malların makine ya da sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Ticarethane
B) Acente
C) Esnaf işletmesi
D) Çiftçilik
E) Fabrikacılık
55-Nama yazılı çeklerin devri nasıl gerçekleştirilir?
A) Borcun yenilenmesi ile
B) Ciro ile
C) Alacağın temliki ile
D) Takas ile
E) Borcun nakli ile
56-Anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)
A) Ticaret unvanı kullanmak zorundadırlar.
B) En az 5 kurucu ortak tarafından kurulmaları gerekir.
C) Borçlarından dolayı malvarlığı ile sorumludurlar.
D) Tüzel kişilikleri vardır.
E) Değişken sermayeli sabit paylı şirketlerdir.
57-Türk Ticaret Kanununa göre bir limitet şirkette en az ve en çok kaç ortak bulunabilir?
A) 2-50
B) 4-50
C) 5-60
D) 7-60
E) 10-80
58-Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı hakkın senedin düzenlenmesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir?
A) İlletenmücerret kıymetli evrak
B) İhdasi mahiyette kıymetli evrak
C) İllete bağlı kıymetli evrak
D) Nama yazılı kıymetli evrak
E) Seri halinde kıymetli evrak
59-Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı senetlerde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
A) Lehdarın ismi
B) Düzenleyicinin imzası
C) Kayıtsız şartsız belli bir ödeme bedeli
D) İhdas günü
E) Ödeme yeri
60-Emre düzenlenmiş çeklerin devri nasıl gerçekleştirilir?
A) Ciro ve teslim ile
B) Sözleşme ve teslim ile
C) Yalnızca teslim ile
D) Ciro ile
E) Sözleşme noter onayı ve teslim ile

1) C
2) E
3) B
4) E
5) A
6) A
7) E
8) A
9) D
10) E
11) E
12) A
13) D
14) D
15) B
16) A
17) C
18) D
19) E
20) A
21) E
22) B
23) A
24) B
25) E
26) B
27) C
28) E
29) D
30) C
31) B
32) C
33) B
34) C
35) E
36) C
37) E
38) A
39) E
40) D
41) E
42) A
43) D
44) A
45) D
46) A
47) E
48) C
49) D
50) E
51) B
52) A
53) A
54) E
55) C
56) E
57) A
58) B
59) E
60) A
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın
Eğitim seti siparişleri yalnız web sayfası üzerindeki sipariş formu ile alınmaktadır. Sipariş formunu tam ve eksiksiz doldurunuz.
Müşteri Hizmetlerimiz sipariş formunu doldurduktan sonra sizinle irtibat kuracaktır.

 Adresimiz: 
K.Paşa Cad.No.22 Kartal - İst, TÜM TÜRKİYE'YE KARGO ÜCRETSİZ VE KAPIDA ÖDEMELİ GÖNDERİM , Tek yapmanız gereken sitemizdeki sipariş formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmaktır.

Siparişlerimiz hafta içi mesai saatlerinde Aras kargo ile gönderilmektedir. Siparişlerinizi bu kriter doğrultusunda kolayca verebilirsiniz.
TEL: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

xxxrape 404 - ÕÒ²»µ½Îļş»òĿ¼¡£

404 - ÕÒ²»µ½Îļş»òĿ¼¡£

ÄúÒª²éÕÒµÄ×ÊÔ´¿ÉÄÜÒѱ»É¾³ı£¬ÒѸü¸ÄÃû³Æ»òÕßÔİʱ²»¿ÉÓá£